'IP대역'에 해당되는 글 1건

  1. 2010.04.01 IP v4 IP 정보(아이피 할당 정보, ip클래스 대역)
시스템/TCP_IP Network2010. 4. 1. 10:18

8bit

8bit

8bit

8bit

A Class

Net ID

Host ID

B Class

Net ID

Host ID

C Class

Net ID

Host ID

첫째 옥텟의 값의 범위 (10진수)

이론적 IP 주소 범위

A Class

0 ~ 127

0.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B Class

128 ~ 191

128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C Class

192 ~ 223

192.0.0.0 ~ 223.255.255.255.

D Class

224 ~ 239

224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

E Class

240 ~ 255

240.0.0.0 ~ 255.255.255.255A클래스.

이진수 : 0xxxxxx1.0.0.0

IPv4 : 1.0.0.0 ~ 127.0.0.0/8

 

B클래스

이진수 : 10xxxxxx.xxxxxxxx.0.0

IPv4 : 128.0.0.0 ~ 191.255.0.0/16

 

C클래스

이진수 : 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.0

IPv4 : 128.0.0.0 ~ 191.255.255.0/24

 

D클래스

이진수 : 1110xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx

IPv4 : 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255

(멀티캐스트 용도로 쓰이죠. 224.0.0.1 같은 주소 많이 보셨죠?)

 

E클래스

이진수 : 1111xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx0

IPv4 : 224.0.0.0 ~ 255.255.255.254

[출처] IP 클래스 A B C D E|작성자 도마도네트워크 사설아이피(IP) 대역
Class A: 10.0.0.0 ~10.255.255.255
Class B: 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
Class C: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
Posted by @dmin @dmin

댓글을 달아 주세요